Regulamin MudMax Kids

REGULAMIN MUD MAX KIDS

§ 1 CEL IMPREZY

Celem Imprezy jest popularyzowanie aktywnego trybu życia oraz rywalizacji sportowej wśród różnych grup społecznych.

§ 2 ORGANIZATOR

Organizatorem Imprezy jest Tourtrend sp. z o.o., Strzelinko 14, 76-200 Słupsk, NIP: 839-29-32-977.

§ 3 TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

 1. Impreza składa się z cyklu biegów przełajowych.
 2. Informacja o terminie i miejscu poszczególnych edycji biegu zamieszczona będzie w harmonogramie znajdującym się na stronie internetowej Organizatora Imprezy- www.mudmax.pl.
 3. Szczegółowy plan dojazdu do miejsca startu poszczególnych edycji biegu Organizator zamieszczać będzie na fanpage'u Imprezy znajdującym się na portalu facebook.com – facebook.com/mudmaxrun/.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny, daty lub miejsca biegów. Wszelkie informacje odnośnie ewentualnych zmian w tym zakresie zostaną zamieszczone na fanpage'u Imprezy znajdującym się na portalu facebook.com – facebook.com/mudmaxrun/ oraz przesłane Uczestnikom na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

§ 4 CHARAKTERYSTYKA IMPREZY

 1. Impreza ma charakter biegów przełajowych z przeszkodami naturalnymi i przygotowanymi przez Organizatora, o różnym stopniu trudności. Trasa biegu będzie przez Organizatora oznaczona taśmą lub barierkami.
 2. Uczestnicy będą mieli do pokonania dystans maksymalnie 2 km, dystans biegu uzależniony będzie od kategorii wiekowej startującego.
 3. Start biegu zorganizowany będzie w strefie startu. Uczestnicy będą startować w grupach podzielonych według wieku – maksymalnie 50 osób na grupę.
 4. O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia (np. dziecko, które w dniu biegu nie ukończyło jeszcze 7 lat, a urodziło się w 2012 roku  przynależy do kategorii M2).
 5. Kategorie wiekowe:
  1. M1 - dzieci od 4 do 6 roku życia wystartują na specjalnie przygotowanej trasie o obniżonym poziomie trudności i dostosowanej do ich możliwości fizycznych.
  2. M2 - Od 7 do 9 roku życia
  3. M3 - Od 10 do 12 roku życia
  4. M4 - Od 13 do 15 roku życia
 6. Start wszystkich kategorii wiekowych następuje o tej samej godzinie.
 7. Jedynie najmłodszym dzieciom (kategoria M1) podczas biegu mogą towarzyszyć rodzice lub prawni opiekunowie.
 8. Warunkiem zakończenia biegu jest dotarcie na metę. Czas przebycia trasy przez Uczestnika określany będzie na podstawie godziny startu i godziny dotarcia na metę. Podczas biegu obowiązuje elektroniczny pomiaru czasu z wykorzystaniem chipów aktywnych. Pomiaru czasu dokonuje firma DOMTEL – SPORT

§ 5 WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE

 1. W biegach dla dzieci MudMax KIDS prawo startu mają wyłącznie te osoby, których rodzic lub pełnoprawny opiekun zgłosi poprzez formularz biegu dostępny on-line (zakładka „MudMax Kids”) lub zapisze dziecko w dniu biegu w Biurze Zawodów najpóźniej na 60 minut przed startem. Konieczne jest podanie danych Zgłaszanego.
 2. Rodzice bądź prawni opiekunowie zobowiązani są do:
  • podpisania zgody na uczestnictwo w wybranym biegu swojego dziecka/dzieci.
  • dokonania zgłoszenia oraz uiszczenia opłaty startowej na zasadach określonych niniejszym Regulaminem,
  • Zgłoszenia się wraz z dzieckiem  w Biurze Zawodów najpóźniej 60 minut przed startem oraz odebranie pakietu startowego
 3. W momencie weryfikacji - odbioru numeru startowego oraz podczas biegu obecność rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa.
 4. Podstawą odbioru pakietu i numeru startowego będzie okazanie przez rodzica lub prawnego opiekuna zawodnika w Biurze Zawodów dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.

 


§ 6 ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 1. Zapisy na dany bieg kończą się w dniu biegu. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów po wyczerpaniu limitu uczestników.
 2. Uczestnik wpłaca opłatę startową za udział w imprezie za pośrednictwem płatności online, według wytycznych Organizatora zawartych w formularzu zgłoszeniowym.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty startowej w ciągu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane.
 4. Wysokość opłaty startowej rośnie wraz ze zbliżaniem się terminu biegu, o wysokości wpisowego decyduje data dokonania wpłaty, nie zaś data wypełnienia formularza zgłoszeniowego. 
 5. Wysokość opłaty startowej określa Cennik zamieszczony na stronie internetowej Organizatora www.mudmax.pl.
 6. W przypadku zgłoszenia się  bezpośrednio w Biurze Zawodów w dniu biegu, Uczestnik uiszcza opłatę startową wyłącznie gotówką lub kartą.
 7. Opłata startowa indywidualna przy zapisie drużynowym podlega zniżkom opisanym w cenniku. Opłatę za całą drużynę należy dokonać podczas jednorazowej płatności towarzyszącej rejestracji co najmniej jednego członka rejestrowanej grupy.
 8. Organizator wystawia fakturę na żądanie Uczestnika jeżeli żądanie zostało zgłoszone  w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty (art. 106b ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, Dz. U. 2011.177.1054 z późn. zm). Żądanie należy przesłać na adres e-mail Organizatora - eventy@mudmax.pl
 9. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 10. Promocje, zniżki i upusty się nie sumują.

§ 7 OŚWIADCZENIA UCZESTNIKÓW

 1. Każdy z Uczestników imprezy zgłasza się w Biurze Zawodów najpóźniej na 60 minut przed planowanym startem, gdzie zobowiązany jest przedłożyć Organizatorowi wypełnione i podpisane:
  • Oświadczenie o dopuszczającym do startu stanie zdrowia Uczestnika oraz o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w Imprezie.
  • Deklarację startu w Imprezie na własną odpowiedzialność oraz o świadomości istnienia zagrożeń utraty życia i zdrowia wynikających z charakteru Imprezy, o których istnieniu został należycie poinformowany przez Organizatora,
  • Oświadczenie o akceptacji Regulaminu Imprezy,
  • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku zarejestrowanego w trakcie trwania Imprezy,
 2. Przed startem Organizator weryfikuje tożsamość Uczestnika. Każdy z Uczestników zobowiązany jest posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób pełnoletnich dokument taki stanowi dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, natomiast w przypadku osób niepełnoletnich legitymacja szkolna lub dowód osobisty.
 3. Po weryfikacji tożsamości i po złożeniu wypełnionych i podpisanych oświadczeń o których mowa w pkt 1 Uczestnik otrzymuje od Organizatora pakiet startowy.


§ 8 ŚWIADCZENIA GWARANTOWANE PRZEZ ORGANIZATORA IMPREZY

 1. Organizator zapewnia Uczestnikom możliwość wzięcia udziału w Imprezie, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Każdy z Uczestników otrzymuje od Organizatora pakiet startowy składający się z:
  • numerów startowych - pisany mazakiem
  • chipu do pomiaru czasu- do zwrotu,
  • gadżet od sponsora (start lub meta)
  • medal finishera - meta
 3. Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną oraz napoje w strefie mety (woda, herbata, napoje izotoniczne)

§ 9 ZASADY BEZPIECZEŃSTWO NA IMPREZIE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do uczestnictwa w Imprezie osób wobec których występuje podejrzenie bycia pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 2.  Zabrania się uczestnikom przebiegania przez drogi publiczne. Podczas przekraczania dróg publicznych uczestnicy zobowiązani są stosować się do wytycznych do członków obsługi imprezy, którzy kierują ruchem.
 3.  Fragmenty trasy, które przebiegają po drogach publicznych uczestnicy zobowiązani są pokonywać lewą stroną wzdłuż taśmy.
 4. Uczestnicy oraz publiczność zobowiązani są do nie przekraczania oznaczeń trasy w postaci taśm i barierek ustawionych przez Organizatora.
 5. Organizator ma prawo usunąć z terenu Imprezy Uczestnika oraz jakąkolwiek osobę trzecią, która zakłóca porządek publiczny, przebieg imprezy lub zachowuje się w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem a w szczególności osoby zagrażające swoim zachowaniem zdrowiu i życiu swojemu lub innych osób.
 6. Uczestników imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania przy sobie niebezpiecznych przedmiotów, w tym butów z kolcami, mogących zagrażać życiu i zdrowiu innych Uczestników.
 7. Organizator ma prawo ściągnąć z trasy biegu Uczestnika, jeżeli uzna że Uczestnik wymaga interwencji medycznej.


§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każdy z Uczestników oraz Rodzice i Opiekunowie Prawni dzieci są należycie poinformowani o zagrożeniach dla zdrowia i życia wynikających z charakteru Imprezy i bierze udział w niej na własną odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody osobowe i majątkowe powstałe u Uczestników w wyniku udziału w Imprezie.
 2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione oraz zgubione przez Uczestników, a także za zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów własnych Uczestników w związku z ich uczestnictwem w Imprezie.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Imprezy czy przełożenie terminu i zmiany miejsca Imprezy z przyczyn niezależnych od siebie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu